Committee

Hosted by
Donghua University

Organized by
Key Laboratory of Textile Science & Technology, Ministry of Education, China Institute of Biological Sciences and Biotechnology, Donghua University College of Textiles, Donghua University

Supported by
“111 Project”-Biomedical Textile Materials Science and Technology, B07024

Organizing Committee

Chairperson:
Dr. WANG Lu
Members:

HE Chuanglong

WANG Hongsheng
CHEN Nanliang
CUI Yunhua
DING Xin
HONG Feng
KE Qinfei
LI Wei
LI Yuling
LI Zhendong
QING Fengling
QIU Yiping
SHI Xiangyang
TANG Jianzhong
WU Yizhi
YUAN Menghong
ZHANG Peihua
ZHU Limin
ZHU Xinglong
Secretary:
WANG Fujun  GUAN Guoping

Academic Committee

Chairperson:
Dr. Martin W. KING North Carolina State University, USA
Members:
Dr. BAI Lun
Dr. Thorsten DEICHMANN RWTH Aachen, Germany
Dr. DING Xin Donghua University, P.R. China
Dr. Robert GUIDOIN Lava University, Canada
Dr. Sam HUDSON North Carolina State University, USA
Dr. LIU Wei Shanghai Jiao Tong University, P.R. China
Dr. MO Xiumei Donghua University, P.R. China
Dr. Seeram RAMAKRISHNA National University of Singapore,Singapore
Dr. SUN Gang University of California - Davis, USA
Dr. WANG Lu Donghua University, P.R. China
Dr. ZHANG Peihuan Donghua University, P.R. China
Dr. ZHANG Ze Lava University, Canada
Dr. ZHU Limin Donghua University, P.R. China


东华大学         纺织学院         纺织面料技术教育部重点实验室

--------------------------------------------------------------------------------------------------
沪ICP备05003365 2010年3月24日 星期三 22:47
Copyright◎2007 纺织生物医用材料科学与技术创新引智基地.All rights reserved.